Privacy- en Cookie Verklaring van FICS Group B.V.

FICS Group B.V. vindt de bescherming van de privacy van haar websitebezoekers en relaties erg belangrijk. In deze Privacy- en Cookie Verklaring lees je hoe FICS Group B.V. omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers van onze website www.ficsgroup.nl en relaties die hun persoonsgegevens beschikbaar stellen ten behoeve van het uitvoeren van onze diensten.

 

Doeleinden gegevensverwerking en toestemming

Door gebruik te maken van onze website, nieuwsbrief en de upload mogelijkheid van jouw gegevens kunnen wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren, zoals beschreven in deze Privacy- en Cookie Verklaring. FICS Group B.V. zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze Privacy- en Cookie Verklaring omschreven doelen en hetgeen in redelijkheid doen of nalaten teneinde de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Wij verzamelen jouw persoonsgegevens zodra je FICS Group B.V. een opdracht verstrekt, je je gegevens beschikbaar stelt voor de uitvoering van onze diensten, bij inschrijft voor onze nieuwsbrief en wanneer je onze website bezoekt.

 

Wij verzamelen automatisch de volgende persoonsgegevens:

Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door bijvoorbeeld jouw computer of telefoon, ook met behulp van cookies. Zie daartoe ook het hoofdstuk Cookies. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

 • gegevens browser;
 • duur en tijdstip bezoek;
 • pagina’s die worden bezocht.

 

Persoonsgegevens die je zelf aan FICS Group B.V. verstrekt (bijvoorbeeld bij het verstrekken van een opdracht of bij het aanmelden voor de nieuwsbrief):

 • emailadres
 • (bedrijfs)naam;
 • adres;
 • postcode;
 • geslacht;
 • woonplaats;
 • land;
 • telefoonnummer;
 • geboortejaar;
 • e-mailadres;
 • andere gegevens.

Hoe gebruiken wij jouw persoonsgegevens:

Wij verwerken jouw persoonsgegevens met name als volgt:

 1. ter nakoming van de met jouw gemaakte afspraken;
 2. ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

Onze gerechtvaardigde belangen zijn: marketingdoeleinden; ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is) en op basis van ondubbelzinnige toestemming (eenmaal verleende toestemming kunt u te allen tijde intrekken).

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het benaderen voor marketingdoeleinden gericht op onze diensten en producten;
 2. Het uitvoeren van onze diensten;
 3. Het opnemen van contact via e-mail, tekstbericht of telefoon;
 4. Reageren op vragen en opmerkingen;
 5. Het eventueel achterhalen wie de website bezoekt, aantallen gebruikers en het ontwikkelen van onze website

 

Verstrekken aan derden van persoonsgegevens

FICS Group B.V. verstrekt jouw persoonsgegevens aan derden indien en voor zover dat op grond van wet- en regelgeving vereist is (zoals toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties), dan wel deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van onze dienst.

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij FICS Group B.V. te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

 

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen jouw gegevens eveneens als geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer je zelf om verwijdering verzoekt. De bewaartermijnen gelden niet als er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

 

Links naar andere websites

Als onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zijn wij niet aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens via deze websites van derden.

 

Rechten betrokkenen

Je hebt het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens. Hiervoor kun je een verzoek indienen per e-mail: info@ficsgroup.nl, of per post:

FICS Group B.V.

1e Brandenburgerweg 27

3721 MB Bilthoven

Je kunt ons verzoeken om jouw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen, indien je vermoedt dat jouw persoonsgegevens onjuistheden bevatten.

 

Klacht inzake verwerking persoonsgegevens

In geval van een klacht omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je een e-mailbericht sturen naar info@ficsgroup.nl. Wij vragen je hierbij zoveel mogelijk informatie over jouw klacht mee te zenden. Indien je niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt je hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

 

Gebruik cookies op onze website

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website op een goede wijze functioneert en om het gebruik van onze website te verbeteren. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om informatie te onthouden die je invult of aanlevert bij het inschrijven voor een nieuwsbrief van FICS Group B.V. of het uitlezen van jouw browserinstellingen om de website op de goede manier op jouw beeldscherm te krijgen. Wij gebruiken ook cookies om de website aan jouw wensen aan te passen. Wij gebruiken daarnaast analytische cookies om bij te houden hoe de website wordt gebruikt om de kwaliteit van onze website te verbeteren. FICS Group B.V. gebruikt daarvoor de diensten van Google Analytics. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Privacy Policy van Google, waaronder ook het privacybeleid van Google Analytics valt.

 

Gebruik social media buttons op onze website

De social media buttons op deze website zijn links naar de betreffende social media pagina’s. Door middel van deze buttons worden door FICS Group B.V. geen persoonsgegevens verwerkt. Indien je op een social media button klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social media dienst.

 

Hoe plaatsen cookies weigeren?

De meeste browsers bieden je de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te weigeren. Hieronder treft je een overzicht van browsers en een bijbehorende handleiding om cookies te weigeren. Het weigeren van cookies kan een negatieve invloed hebben op de werking van onze website:

Voor hulp bij het verwijderen van FICS Group B.V. cookies verwijzen wij je naar de desbetreffende koppeling:

Google Chrome: https://support.google.com

Microsoft Internet Explorer: http://support.microsoft.com

Firefox: http://support.mozilla.org

Safari: http://docs.info.apple.com

Opera: http://www.opera.com

 

Varia / wijzigingen

Indien je de nieuwsbrief van FICS Group B.V. niet meer wilt ontvangen, kun je je afmelden via de nieuwsbrief. FICS Group B.V. behoudt zich het recht voor om deze Privacy en Cookie Policy te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.

 

Contact met FICS Group

Indien je vragen hebt over deze Privacy- en Cookie Policy of over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kun je ons bereiken op de volgende manieren:

Email: info@ficsgroup.nl

Per post:

FICS Group B.V.

1e Brandenburgerweg 27

3721 MB Bilthoven

info@ficsgroup.nl